fbpx

Όροι Συμμετοχής

  1. Αρχική
  2. Όροι Συμμετοχής

Η εταιρεία με την επωνυμία «TICKETSELLER ΙΚΕ», που εδρεύει στην Ηπείρου 53, Χαλάνδρι Αττικής 15231 (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου (Internet) την προωθητική ενέργεια με κλήρωση (στο εξής «η Ενέργεια» ή / και «ο Διαγωνισμός»).

Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής «Όροι Συμμετοχής» ή «Όροι») είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Α. Αντικείμενο Διαγωνισμού

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Instagram και συγκεκριμένα μέσω του προφίλ «tabourisdimitris» 

Β. Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, [έχουν εγγραφεί ως μέλη στο Instagram, δηλώνοντας μοναδικό Όνομα Χρήστη («UserName») και Κωδικό Πρόσβασης (“Password”), ο λογαριασμός τους είναι ενεργός, και σύμφωνος με όλους τους όρους του Instagram και η λειτουργία του δεν έχει ανασταλεί ή καταργηθεί για οποιονδήποτε λόγο].

2. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και αποκλείονται όσοι είναι υπάλληλοι ή συνεργάτες ή διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με/από τη Διοργανώτρια, οι σύζυγοι και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τα ανωτέρω πρόσωπα και οι συγγενείς των εν λόγω προσώπων α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

Γ. Διάρκεια της Ενέργειας

1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στην παράγραφο Δ των παρόντων όρων και θα διαρκέσει από τις 20/07/2021 και ώρα 18:00 έως τις 20/08/2021 και ώρα 23:59 (τοπική ώρα Ελλάδας). Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν γίνεται δεκτή, άλλως λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα ούτε πραγματοποιηθείσα και δεν επάγεται αποτελέσματα ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια ή / και οποιονδήποτε τρίτο.

2. Η Διοργανώτρια δικαιούται να αναβάλει ή να μεταθέσει ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη κρίση της την ώρα ή/και ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης ή και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης, μέσω της παροχής σχετικής ενημέρωσης στη σελίδα της Διοργανώτριας.

Δ. Τρόπος Συμμετοχής

1. Οι χρήστες του Instagram που πληρούν τις ανωτέρω υπό Β προϋποθέσεις συμμετοχής και οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, θα πρέπει να μεταβούν στο https://ticketseller.gr όπου με αγορά της διαμονής, like και follow στις σελίδες ticketseller.gr & @tabourisdimitris, like στο post και σχόλιο με το ονοματεπώνυμο της κράτησης τους κατοχυρώνουν την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

2. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την αγορά του και ακολουθήσει τα επόμενα βήματα στο Instagram, ενεργοποιείται η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση, η οποία επιβεβαιώνεται με το booking confirmation στο email που έχει δηλώσει ο χρήστης.

2. Με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους συμμετοχής, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από τη Διοργανώτρια. Ο συμμετέχων μπορεί να αποσύρει ανά πάσα στιγμή τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό.

3. Ρητά δηλώνεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην ανεβάσει («upload») ή εκ των υστέρων να αφαιρέσει οποιαδήποτε συμμετοχή της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, κατά την απόλυτη κρίση της.

4. Κάθε συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει όσες φορές θέλει με τα ίδια στοιχεία λογαριασμού Instagram στο Διαγωνισμό και, κάτ’ επέκταση, στην Κλήρωση αρκεί να έχει ακολουθήσει όλα τα βήματα.

E. Έγκυρη Συμμετοχή

1. Δικαίωμα συμμετοχής για το δώρο θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές. Ως έγκυρη συμμετοχή θεωρείται αυτή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) δεν προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώνει ακόμη και εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η Διοργανώτρια μπορεί, ανεξαρτήτως των λοιπών αξιώσεων της, να αξιώσει την μη διεξαγωγή του ταξιδιού. Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλεισμένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

ΣΤ. Δώρο

1. Το Δώρο που θα διατίθενται στο Διαγωνισμό (περαιτέρω το «Δώρο») είναι:

  • μία δραστηριότητα στο μέρος όπου έχει επιλέξει ο νικητής για τις ημέρες που έχει επιλέξει.

Το Δώρο δεν περιλαμβάνει:

Aσφάλιση ακύρωσης (σε περίπτωση ακύρωσης του ταξιδιού από τον νικητή)

– Επιπλέον παροχές, πέραν των αναφερόμενων, που ζητούνται από τους νικητές κατά τη διαμονή τους στο ξενοδοχείο

– Προσωπικά έξοδα του νικητή στη διάρκεια του ταξιδιού

– Οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται ήδη στο πακέτο του δώρου όπως περιγράφεται παραπάνω

Όροι και προϋποθέσεις του δώρου

– Οι νικητές για την αποδοχή του Δώρου και την κατακύρωση του σε αυτούς θα πρέπει να δηλώσουν όνομα, επώνυμο, διεύθυνση και κινητό τηλέφωνο, και να παραδώσουν μια φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο για τους ίδιους στο Διοργανωτή.

 

Εξυπακούεται ότι ο νικητής του Διαγωνισμού θα πρέπει να είναι ένας από αυτούς που θα συμμετέχουν στο ταξίδι .

Η ανάδειξη του νικητή θα γίνει κατόπιν τυχαίας ηλεκτρονικής κλήρωσης παρουσία των εκπροσώπων της Διοργανώτριας. Η εν λόγω κλήρωση θα λάβει χώρα στις 6 Μαίου 2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα αποφασίσει η Διοργανώτρια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής. Θα αναδειχθούν επίσης δύο (2) επιλαχόντες, οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαίωμα λήψης του Δώρου μόνο εφόσον ο νικητής ή /και οι προηγούμενοι κατά σειρά κλήρωσης επιλαχόντες (εάν υπάρχουν) χάσουν το δικαίωμα ή αρνηθούν να παραλάβουν το Δώρο κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους.

2. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στο Instagram.

4. Η επιβεβαίωση των στοιχείων του νικητή θα πραγματοποιείται από τη Διοργανώτρια η οποία δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και ηλικία των προσώπων.

5. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της παράδοσης του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία άλλη ευθύνη.

6. Με την αποδοχή του δώρου οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων αυτής.

7. Κανείς συμμετέχων δεν θεωρείται ούτε και νομιμοποιείται ως οριστικός νικητής, παρά μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί η απόδοση προς αυτόν του Δώρου, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Η δημοσίευση ονόματος προσώπου φερόμενου ως νικητή στην σελίδα της Διοργανώτριας δεν καθιστά το αποτέλεσμα οριστικό, ούτε θεμελιώνει οποιαδήποτε αξίωση του προσώπου αυτού.

Ζ. Ευθύνη

1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου που περιγράφεται ανωτέρω αποκλειστικά μέσω των ανωτέρω αναφερόμενων διαδικασιών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των τασσόμενων προθεσμιών.

3. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή, συνοδό του νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο, την χρήση του δώρου ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4. Μετά την λήξη του Διαγωνισμού και την παράδοση του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.

Η. Τεχνικά Μέσα

1. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή («server») και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των ως άνω αιτιών.

Οι συμμετέχοντες ρητά αποδέχονται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram καθώς και τους γενικούς όρους χρήσεις και τις πολιτικές του και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας.

2. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην σελίδα της Διοργανώτριας με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωση κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης της ανάρτησής τους, καθώς και τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου Internet(όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).

3. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η Ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματα τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε συμμετέχων έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν βαρύνετε με οποιαδήποτε δαπάνη για τη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστήματος του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψης του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

Θ. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

1. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά ή σε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα της Διοργανώτριας ή άλλης εταιρείας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση («download») ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλων ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στους οποίους (συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω της ιστοσελίδας της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου.

3. Κατά την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, τυχόν σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από την σελίδα της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από το Διαγωνισμό. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.

Ι. Προσωπικά Δεδομένα

1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και καθιστά αναγκαία την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τα οποία τηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679

(GDPR), αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού (συμμετοχή, ανακοίνωση / δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων), την απόδοση του Δώρου, την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας και την ικανοποίηση τυχόν έννομων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντοτε με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας είναι:

Α) Για τους συμμετέχοντες: Instagram ID, στοιχεία δημόσιου προφίλ Instagram, ονοματεπώνυμο και email.

Β) Για τον νικητή: επιπλέον των ανωτέρω, Δ/νση, Τ.Κ, τηλέφωνο.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τα παραπάνω, σας παρακαλούμε να μην συμμετάσχετε στον Διαγωνισμό.

2. Τα ως άνω δεδομένα θα διατηρούνται από τη Διοργανώτρια για το χρονικό διάστημα και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών, σύμφωνα πάντοτε με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

3. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κάποιος συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 18.00, μέσω email στο info@ticketseller.gr. Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 επ. έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας), επικοινωνώντας στα ίδια ανωτέρω στοιχεία. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

4. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, παρέχουν τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media.

ΙΑ. Λοιποί Όροι

1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας. Η παρούσα ενέργεια δεν διενεργείται από το Facebook, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Facebook. Τα στοιχεία που παρέχονται θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της τρέχουσας ενέργειας όπως περιγράφηκε παραπάνω και υπό τους όρους που το διέπουν.

2. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλων ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει την προωθητική ενέργεια και συνακόλουθα και την παροχή του Δώρου με σχετική ανακοίνωση στην σελίδα της Διοργανώτριας. Κάθε τέτοια τροποποίηση θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων και θα ισχύει από την ανάρτηση τους στην σελίδα της Διοργανώτριας.

4. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

5. Αν κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται η εγκυρότητα και η ισχύς των λοιπών όρων.

6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κάτ’ επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

7. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδα του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

8. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων αναλυτικών όρων, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.